آموزش خوشنویسی نستعلیق تحریری درس سوم حرف ف ق

دقت داشته باشید که سر حرف (ف)  یعنی

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

اینجا توخالی نیست و فقط برای بهتر نشان دادن شکل آن اینگونه نوشته شده است .

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

در نوشتن این حرف ، قسمت سمت راست سر(ف) ، یعنی 

   گردن حرف (ف) ، باید مشخص باشد .آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

حرف (قاف) در حالت جدا دارای یک شکل است .

دایره این حرف شبیه به دایره حرف (ن) و شروع آن مثل حرف (ف) است.

و هنگامیکه بطور جدا و یا درآخر کلمه قرار میگیرد سر آن توخالی نیست .

 

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

محل قرار گرفتن این حرف تقریباً وسط خط کرسی است . به چند نمونه زیر توجه کنید :

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

 

 

اما حرف (ف و قاف) هنگامیکه در اول کلمه و متصل به حرف دیگر قرار گیرند شبیه به هم بوده و سرآنها تو پر است .

اگر این دو حرف در وسط کلمه و متصل به حروف دیگر قرار گیرند هر دو توخالی نوشته می شوند.

اما حرف (ف) در آخر کلمه و متصل به حرف دیگر قرار گیرد سر آن توخالی بوده و اما حرف (قاف) تو پرنوشته میشود .

به این چهار نمونه در زیر توجه کنید :

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

در نمونه های ۲ و۳ ، پشت حرف (ف و قاف) دور بیشتری دارد .

به محل خروج از وسط این شکل و اتصال به حرف دیگر توجه شود :

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

بنابراین دو نوع (ف) داریم :

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

بنابراین سه نوع (قاف) داریم :

 

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

توجه کنید که شکل حرف (قاف) هنگامیکه جدا نوشته می شود مشابه با شکل این حرف ،

هنگامیکه در انتهای کلمه و متصل به حرف دیگری قرار میگیرند ، می باشد .

شکل این دو حرف را هنگام اتصال به حروف دیگر مشاهده کنید :

 

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

 

تمرین

آموزش خوشنویسی با خودکار درس سوم حرف ف

 

/ 0 نظر / 13 بازدید